YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajat (LaPisKa ry) ja sen kotipaikka on Helsinki.

II Tarkoitus ja toiminnan kuvaus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitoa valtakunnallisesti sekä yhtenäistää hoitotyötä ja hoitokäytänteitä tutkittuun tietoon perustuen. Tavoitteena on myös edistää näiden lasten kanssa eri terveydenhuollon toimintaympäristöissä työskentelevien hoitajien verkostoitumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain koulutuspäiviä, osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin koulutuksiin, tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, European Society for Pediatric Urology (ESPU) ja International Children’s Continence Society (ICCS) ja kotimaassa Suomen urologisten hoitajien kanssa (Urhot ry).

Tiedotustoimintaa varten perustetaan internet-sivusto, johon linkitetään ajankohtaista tutkimustietoa ja niihin perustuvia hoitokäytänteitä sekä mahdollistetaan jäsenistön keskinäinen konsultointi ja vuoropuhelu

III Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen aihealueesta kiinnostunut hoitotyön ammattilainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

IV Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

V Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puolet jäsenistä on vuorollaan erovuorossa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

VI Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

VII Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina helmikuun loppuun mennessä, vähintään 14 vrk ennen kevätkokousta.

VIII Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, joista toinen pidetään vuosittain koulutuspäivien yhteydessä. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

IX Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköisellä jäsenkirjeellä tai yhdistyksen internet-sivustolla.

X Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Syyskokous
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 6. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
 7. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 8. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi) joka toinen vuosi
 9. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kevätkokous
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauksien myöntämisestä tilivelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

XI Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.